תנאי שימוש

על ידי כניסה ו / או הרשמה לאתר אתה נותן את הסכמתך לקבל את התנאים הבאים

  1. I. תנאים כלליים

תקנון זה הינו מסמך משפטי ומחייב לכל דבר ועניין בין המועדים והמשתמשים באתר זה ( www.bippyevent.com) להלן : 'האתר' ) לבין החברה ( כהגדרתה להלן ) קרא תקנון זה בעיון רב לפני הרישום לאתר.

כל פעולה כלשהי באתר כפופה להוראות התקנון. כל הגשת מעומדות, הרשמה, שימוש באתר מהווה הסכמה כי הוראות תקנון זה להלן מחייבות את המשתמש והתחייבות לקבל ולנהוג לפי הוראות תקנון זה. אם אינך מסכים לאמור בתקנון אל תירשם לאתר.

ביפי איונט  בע"מ מרחוב שד ירושלים 45 ראשון לציון ( להלן: ' החברה ' היא הבעלים הרשום של האתר. החברה רשאית בכל עת, על פי שיקול דעתה הבלעדי, לשנות תקנון זה וכל שינוי, ככל שיהיה, יחייב ויחול על כל משתמשי האתר ו או כל מי שמבצע כל פעולה באתר החל ממועד שימושו באתר. האמור בתקנון זה מתייחס באופן שווה לבני שני המינים, והשימוש בלשון זכר הוא מטעמי נוחות בלבד.

עליך להיות בן 18 ומעלה כדי להירשם כחבר באתר זה או להשתמש בו. החברות בשירות בטלה במקום בו היא אסורה. בעת השימוש ו / או הצפייה באתר זה, אתה מצהיר ומתחייב שיש לך את הזכות, הסמכות והיכולת להתקשר בהסכם זה ולעמוד בכל התנאים וההגבלות שלו שאתה בן 18 לפחות. . אתר זה נועד לספק חוויית בידור והפנאי שלך ואין לו שום כוונה לתמוך באינטרסים לא מוסריים.

1.3. הנך מצהיר ומתחייב בזאת בפני החברה כי: (א) יש לך את מלוא הכוח והסמכות להיכנס ולבצע במסגרת תנאים והגבלות אלה; (ב) השימוש שלך באתר זה לא יפר זכויות יוצרים, סימן מסחרי, זכות פרסום או כל זכות חוקית אחרת של צד שלישי כלשהו; (ג) תעמוד בכל החוקים הרלוונטיים בשימוש באתר ובעיסוק בכל פעילויות אחרות הנובעות, קשורות לתנאים אלה או קשורות אליהן, לרבות, ללא הגבלה, יצירת קשר עם חברים אחרים ו / או צופים באתר; (ד) בבעלותך או שיש לך את כל הזכויות הדרושות לרישיון התוכן שאתה מגיש וכי הפרסום והשימוש בתוכן שלך על ידי החברה לא יפרו או יפרו את זכויותיו של צד ג 'כלשהו.

  1. II. תמלוגים ושימוש לא מסחרי על ידי חברים ו / או צופים

2.1. האתר ודמי השימוש בשירות ו / או מנוי קשורים ומשך השירותים ניתנו לך עם ההרשמה וניתן לשנותם מעת לעת בהודעה אלקטרונית אליך. אנו שומרים לעצמנו את הזכות להפסיק את גישתך לאתר מכל סיבה שהיא או ללא סיבה ועשויים להפסיק את חברותך עם שליחת הודעה אליך בכתובת הדוא'ל שתספק בבקשתך לחברות או בכתובת דוא'ל אחרת שתספק לנו מאוחר יותר. . אם נסיים את חברותך מכיוון שהפרת הסכם זה, לא תהיה זכאי להחזר כל דמי מנוי שאינם בשימוש.

2.2. על פי העובדה שחלק מהשירותים עשויים להיות מחויבים, החבר או המשתמש באתר מסכים לחיוב חוזר עבור שירותים / גישה הניתנים באופן שוטף. חיוב חוזר כאמור יימשך עד למועד בו החבר או המשתמש מבטל את השירות. באחריות החבר או המשתמש בלבד לבטל את השירות ואת התשלום.

2.3. לחבר או למשתמש זכות לבטל את השירות ולדרוש החזר כספי בהתאם לתנאי מדיניות ההחזרים והביטולים.

2.4. אנו שומרים לעצמנו את הזכות לשנות את המחיר עבור השירותים הניתנים בכל עת. החברים או המשתמשים, שכבר השתמשו בשירותינו לפני כל שינוי במחירים עבור השירותים הניתנים, לא יחולו מחירים חדשים, אלא אם כן במקרה של הצטרפות מחודשת לאתר.

2.5. במקרה של הפרה כלשהי של מעשים משפטיים, שבוצעו במהלך תהליך התשלומים הנוגעים לשירותי האתר, החבר או המשתמש יוגבלו מיידית משימוש באתר וכל הנתונים השימושיים הרלוונטיים אודות פרטי הזיהוי האישי של חבר או משתמש ישותפו עם רשויות החוק .

2.6. אנו עשויים להשתמש בחברות צד ג לעיבוד תשלומי האתר בשמה של החברה. חברות אלו אחראיות באופן מלא לנתונים האישיים שלך שמולאו במהלך פרטיות תהליך התשלום במסגרת מדיניות הפרטיות שלהם.

2.7. אתר זה מיועד לשימוש אישי של חברים וצופים בודדים בלבד ואין להשתמש בו בקשר לכל עשייה מסחרית. ארגונים, חברות ו / או עסקים אינם רשאים להיות חברים באתר זה ולא ישתמשו בשירות או באתר לכל מטרה שהיא כוללת, אך לא רק: שליחת דואר אלקטרוני מסחרי לא רצוי לחברים, פרסומות לאתרי אינטרנט ושירותים אחרים באתר. חדרי הצ'אט של אתר זה, או שימוש במידע מזהה אישי של החבר למטרות מסחריות. שימושים לא חוקיים ו / או בלתי מורשים באתר, לרבות מסגור לא מורשה או קישור לאתר או שליחת הודעות דוא'ל מסחריות לא רצויות, ייבדקו, ויינקטו צעדים משפטיים מתאימים, לרבות ללא הגבלה, תיקון אזרחי, פלילי וציווי ו / או סיום חברות לפי שיקול דעתה הבלעדי של החברה. על מנת למנוע שליחת דוא'ל מסחרי לא רצוי או הודעות צ'אט לחבריה, החברה רשאית לנקוט בצעדים סבירים, לרבות הגבלת מספר הודעות הדוא'ל או הודעות הצ'ט שנשלחו או התקבלו על ידי חבר וסינון אלקטרוני או חנק או סיום דואר אלקטרוני. והודעות צ'אט לפי שיקול דעתה הבלעדי של החברה.

III. סיום שימומש באתר

3.1. החברה שומרת לעצמה את הזכות להפסיק את גישתך לאתר מכל סיבה שהיא או ללא סיבה (סיבה כזו עשויה לכלול הפרת תנאים אלה). החברה רשאית להפסיק את חברותך עם שליחת הודעה אליך לכתובת הדוא'ל שתספק בבקשתך לחברות או לכתובת דוא'ל אחרת שתשלח אלינו אחר כך או בכל דרך אחרת לפי שיקול דעתה הבלעדי. אם החברה תסיים את חברותך באתר מכיוון שהפרת תנאים אלה, על פי שיקול דעתה הבלעדי של החברה, לא תהיה זכאי להחזר כל דמי מנוי שאינם בשימוש ובכך אתה מסכים לוותר על כל תביעה להחזר אגרות כאמור. . עם סיום חברותך מכל סיבה שהיא או ללא כל סיבה כל הנקודות שנצברו באחת מתוכניות האתר יופסקו ללא אחריות כלפיך. אתה מאשר במפורש כי כל תוכנית המספקת נקודות או נקודות זכות אחרות והשתתפותך בה ניתנת להפסקה על פי שיקול דעתה הבלעדי של החברה בכל עת ללא אחריות כלשהי כלפיך וכי לא הצטרפת או נשארת חברה באתר או בכל שירותים אחרים בהסתמך על כל תכנית (ים) כלשהם, או על השימוש או הזמינות של נקודות או נקודות זכות כאלה, או המשך התוכניות. לנקודות ולזיכויים אין ערך כספי כלשהו, ואין להעבירם לאנשים אחרים. גם לאחר סיום חברותך, כל הוראות תנאים אלה יישארו בתוקף.

3.2. החברה רשאית, לפי שיקול דעתה וללא אחריות כלפיך, עם או בלי הודעה מוקדמת ובכל עת, לשנות או להפסיק, באופן זמני או לצמיתות, כל חלק מהאתר.

  1. IV. אחריות החברים ו / או הצופים

4.1. אתר זה הוא מקום. השירותים הניתנים על ידי החברה אינם כוללים הכנסת משתמשים זה לזה. אתר זה הוא רק מקום בו חברים ו / או צופים יכולים ללמוד זה על זה, ואם הם רוצים, לארגן שהייה זה עם זה. החברה אינה מעורבת במגע בפועל בין חברים ו / או צופים. כתוצאה מכך, אין לחברה כל שליטה על התנהלות החברים ו / או הצופים או על אמיתות או דיוק המידע שמפרסמים חברים ו / או צופים באתר.

4.2. החברה אינה יכולה ולא מאשרת זהות כביכול של החברים ו / או הצופים. למרות שהחברה מספקת כלים המיועדים לסייע לך, אתה אחראי לקביעת זהותם והתאמתם של אחרים שאיתם אתה עשוי להתאים באמצעות אתר זה. החברה אינה תומכת באנשים המשתמשים או נרשמים לשירותים הניתנים על ידי החברה. החברה אינה חוקרת מוניטין של החברים ו / או הצופים, התנהלות, מוסר, רקע פלילי, ואינה מאמתת את המידע שהחברים ו / או הצופים רשאים למסור לאתר. אתה תקשר ישירות עם מארחים ואורחים פוטנציאליים באמצעות הכלים הקיימים באתר ותנקוט באותם אמצעי זהירות שהיית נוקט בדרך כלל בפגישה ראשונה עם אדם אישי בפעם הראשונה.

4.3. אתה תהיה האחראי הבלעדי לאינטראקציות שלך עם חברים אחרים ו / או צופים באתר זה. החברה לא תהיה אחראית לכל נזק או נזק כתוצאה מהאינטראקציה שלך עם חברים אחרים ו / או צופים באתר זה. החברה שומרת לעצמה את הזכות, אך אינה מחויבת, לפקח על האינטראקציות בינך לבין חברים אחרים ו / או צופים באתר זה ולנקוט כל פעולה אחרת בתום לב להגבלת הגישה או הזמינות של כל חומר שהחברה או אחר חברים ו / או צופים באתר זה עשויים להחשיב כמגונה, זימתי, מזעזע, מטונף, אלים, מטריד או מעורר דרך אחרת.

4.4. בעוד שאתר זה הוא רק מקום בידורי, במקרה שיש לך מחלוקת עם חברים ו / או צופים אחרים באתר זה, אתה משחרר את החברה ונושאי המשרה, הדירקטורים, החברים, העובדים, הסוכנים והשלוחות של החברה מתביעות, דרישות ונזקים (ממשיים וכתוצאה מכך) מכל סוג ואופי, ידועים ובלתי ידועים, חשודים ובלתי חשודים, נחשפים ובלתי מפורשים, הנובעים מסכסוכים כאלה או אחרים בכל דרך שהיא.

4.5. פגישות אישיות המתקיימות על ידי קבוצות של חברים מעוניינים ו / או צופים אינן ממומנות או מאורגנות על ידי החברה. על החברים המארגנים יש להבהיר בהודעותיהם, הזמנותיהם ושילוטם כי ישיבותיהם לא אורגנו או אושרו, ואינן מנוהלות, על ידי החברה. החברה אינה יכולה להבטיח את האיכות, הארגון או הבטיחות של פגישה אישית כלשהי (בין אם היא ממומנת על ידו ובין אם לאו). חברים משתתפים בפגישות על אחריותם בלבד.

4.6. אתר זה נוצר למטרות לא מיניות. לא ניתן להשתמש באתר זה למתן שירותים מיניים או ארוטיים על ידי החבר או המשתמש באתר. לא ניתן להשתמש באתר כמכשיר להצעות מיניות.

התנהגות החברים ו / או הצופים

5.1. בשימושך באתר זה עליך לפעול באחריות ולהפעיל שיקול דעת טוב. כדוגמה ולא על ידי הגבלה, לא:

5.1.1. להפר כל חוק או תקנה חלים;

5.1.2. להפר זכויות של צד ג' כלשהו, לרבות ללא הגבלה, קניין רוחני, פרטיות, פרסום או זכויות חוזיות;

5.1.3. להשתמש במידע שהושג דרך האתר לכל מטרה בלתי מורשית;

5.1.4. להפריע או לפגוע באתר, לרבות, ללא הגבלה, באמצעות וירוסים, ביטול בוטים, סוסים טרויאניים, קוד מזיק, פינג'ים, התקפות מניעת שירות, זיוף מנות או IP, ניתוב מזויף או מידע על כתובת דואר אלקטרונית או שיטות או טכנולוגיה דומים;

5.1.5. להשתמש באתר כדי להעביר, להפיץ, לפרסם או להגיש כל מידע הנוגע לכל אדם או ישות אחרים, כולל ללא הגבלה, צילומים של אחרים ללא רשותם, פרטי קשר אישיים או אשראי, חיוב, כרטיס חיוג או מספרי חשבון;

5.1.6. להשתמש באתר בקשר להפצת דואר זבל (שיוגדר כדואר אלקטרוני בתפזורת לא רצויה או כל דואר אלקטרוני אחר בעל אופי מסחרי, דתי או פוליטי או אחר שלא במטרות המיועדות של האתר);

5.1.7. להטריד חברים אחרים ו / או צופים באתר;

5.1.8. לאסוף או לאחסן כל מידע אודות חברים אחרים ו / או צופים למטרות שאינן לשימוש המותר באתר;

5.1.9. להירשם ליותר מחשבון חבר אחד או להירשם לחשבון חבר מטעם אדם שאינו אתה;

5.1.10. להתחזות לכל אדם או ישות, או לזייף או להציג באופן מוטעה את עצמך או את זיקתך לאדם או גוף כלשהו, בין אם על ידי מסירת מידע או השמטתו;

5.1.11. לנסות להביס כל אמצעי אבטחה או אימות הנוגעים לשימוש באתר;

5.1.12. לסייע לצד שלישי לעשות את כל האמור לעיל;

5.1.13. להשתמש באתר כדי להעביר, להפיץ, לפרסם או להגיש הצעות כלשהן לתוכן מיני או אירוטי ו / או להשתמש באתר כדי להעביר, להפיץ, לפרסם או להגיש הצעות כלשהן של שירותים מיניים או ארוטיים, עבודות ומבצעים אחרים.

  1. VI. פְּרָטִיוּת

6.1. אתר זה נועד לאפשר לחברים ו / או צופים לפרסם תמונות ומידע על עצמם בצורה ואופן פומבי . בהתאם לכך, על ידי הגשת התמונה שלך ו / או כל מידע אישי אחר, אתה מוותר על כל ציפיות לפרטיות שיש לך ביחס לשימוש בדמיון כזה או במידע אישי. אם אינך מעוניין להציג את תמונתך או מידע אודותיך על ידי אחרים או להיחשף אליהם, אל תשתמש באתר. החברה רשאית לאסוף ממך מידע אישי אחר שהחברה אינה מפרסמת באתר. החברה אינה מעבירה מידע זה בכוונה לצדדים שלישיים שאינם קשורים ללא הסכמתך, אך החברה שומרת לעצמה את הזכות להעביר מידע זה ללא הסכמתך למניעת מקרה חירום, להגן או לאכוף את זכויותינו, להגן או לאכוף את זכויותיו של צד שלישי. צד או בתגובה לצו בית משפט או זימון כנדרש או מותר על פי החוק. החברה גם מספקת מידע אישי זה לספקי שירותים של צד שלישי המסייעים בתחזוקת האתר ומסירת מידע ושירותים לך ולחברים אחרים ו / או צופים באתר.

6.2. בהגשת תוכן כלשהו (כולל ללא הגבלה, התמונה שלך) לאתר, אתה מעניק בזאת לחברה רישיון תמידי, עולמי, ללא בלעדיות, ללא תמלוגים לשימוש, לשכפל, להציג, לבצע, להתאים, לשנות, להפיץ, היה להפיץ ולקדם תכנים כאלה בכל צורה שהיא, בכל אמצעי התקשורת הידועים כיום או נוצרים להלן ולכל מטרה שהיא.

6.3. אתה האחראי הבלעדי לכל תוכן שאתה מגיש, מפרסם או מעביר באמצעות האתר. אינך רשאי לפרסם או לשלוח שום תוכן ש

6.3.1. משמיץ;

6.3.2. עשוי לזלזל בכל קבוצה אתנית, גזעית, מינית או דתית על ידי תיאור סטריאוטיפי או אחר;

6.3.3. מנצל תמונות או דמיון של אנשים מתחת לגיל 18;

6.3.4. מתאר שימוש בסמים אסורים;

6.3.5. עושה שימוש בשפה או בתמונות פוגעניות;

6.3.6. מאפיין את האלימות כמקובלת, זוהרת או רצויה;

6.3.7. מספק קישור לאתרים מסחריים כלשהם;

6.3.8. מכיל כל אחד מפרטי ההתקשרות האישיים שלך, למעט כנדרש או מבוקש במיוחד במסגרת רישומך באתר זה.

6.4. החברה אינה מחויבת לפרסם תוכן כלשהו ממך או מכל אחד אחר. בנוסף, החברה רשאית, לפי שיקול דעתה הבלעדי והבלתי מוגבל, לערוך, להסיר או למחוק כל תוכן שאתה מפרסם או מגיש.

6.5. בשימוש באתר אתה עלול להיחשף לתוכן ממשתמשים אחרים או מצדדים שלישיים, באתר זה או באמצעות קישורים לאתרי צד שלישי. החברה אינה שולטת, ולא תהיה לה כל אחריות, לתכנים של צד שלישי, כולל חומר שעלול להיות מטעה, לא שלם, מוטעה, פוגעני, מגונה או מטריד בדרך אחרת. עליכם להעריך, ולשאת בכל הסיכונים הכרוכים בתוכן צד ג ', כולל ללא הגבלה, פרופילים של חברים אחרים ו / או צופים באתר זה.

6.6. תבחר שם משתמש וסיסמה כחלק מתהליך ההרשמה. אתה האחראי הבלעדי לחיסיון ושימוש בשם המשתמש והסיסמה שלך. עליכם: (א) להתנתק מחשבונכם בסוף כל הפעלה באתר; (ב) להודיע לחברה באופן מיידי על כל שימוש בלתי מורשה בשם המשתמש והסיסמה שלך או כל הפרת אבטחה אחרת.

VII. הגבלת אחריות

7.1. החברה לא תהיה אחראית לנזקים מסוג כלשהו (כולל, אך לא מוגבלת לכל נזק ישיר, עקיף, מקרי, כללי, מיוחד, רציף, מדויק או פיצוי), אף אם החברה ניתנה לראיית מצב זה. נובעים או קשורים ל: (א) השימוש או חוסר היכולת להשתמש באתר; (ב) עלות ההחלפה של כל טובין, שירותים או מידע שנרכשו או הושגו כתוצאה ממידע כלשהו שמושג או מעסקאות שהוגשו דרך האתר או ממנו; (ג) גילוי גישה לא מאושרת לשינוי התוכן שלך; (ד) נזקים להפסד או להשחתת נתונים או תכניות, הפרעות שירות או רכישת שירותים תחליפיים, גם אם אנו יודעים או הומצאה לנו האפשרות לנזקים כאלה; (ה) הצהרות, התנהלות או השמטה של נותני שירות כלשהם או צד שלישי אחר באתר; (ו) התנהגותך או פעולותיהם של אחרים או אחרים הקשורים לשימוש באתר, כולל הגבלה, פגיעה גופנית, מצוקה רגשית, מוות או כל נזק אחר הנובע מתקשורת או פגישות עם משתמשים רשומים אחרים או משתמשים אחרים שלנו. אתה באתר, בין אם מקוון או מקוון; (ז) כל עניין אחר הנובע ממנו, הנוגע או קשור לאתר או לתנאים אלה.

7.2. החברה לא תהיה אחראית לכל כשל או עיכוב בביצוע תחת תנאים אלה, אם כשל או עיכוב כזה או אחר נובעים מסיבות מעבר לשליטה סבירה של החברה.

7.3. אם אתה משתמש באתר, אתה עושה זאת בסיכון היחיד שלך. האתר מסופק על בסיס 'כפי שהוא' ו'כפי שניתן להשיג '. החברה מתנערת באופן מפורש, S ואתה מוותר, כל אחריות מכל סוג שהוא, בין אם היא מפורשת או משתמעת, כולל, ללא הגבלה, אחריות מרומזת של סחירות, כושר למטרה מסוימת ואיננה קיימת.

7.4. החברה אינה מתחייבת כי: (א) האתר יענה על דרישותיך; (ב) האתר יהיה מופרע, בזמן, מאובטח או נטול שגיאות; (ג) כל מידע שתוכל להשיג באמצעות האתר יהיה מדויק או אמין; (ד) האיכות של כל המוצרים, השירותים, המידע או כל חומר אחר שנרכש או מושג על ידיך באתר יעמוד בציפיות שלך; (ה) כל מידע שתמסור או אוספי החברה לא ייחשפו לצדדים שלישיים; (ו) כל שגיאות בנתונים או בתוכנות כלשהן יתוקנו.

7.5. אם אתה מקבל או מעביר תוכן כלשהו באמצעות השימוש באתר, אתה עושה זאת על פי שיקול דעתך האישי והסיכון הבלעדי שלך. אתה אחראי באופן בלעדי לכל אובדן או נזק הנובעים מגישה או העברה כאלה.

7.6. אין נתונים, מידע או ייעוץ שמושגים על ידך בטופס בעל פה או בכתב מטעם החברה או דרך האתר או מהאתר, לא ייצרו אחריות כלשהי שלא תובא במפורש בתנאים אלה.

VIII. זכויות קנייניות

8.1. כל החומרים באתר מוגנים בזכויות פרסום, זכויות יוצרים, סימני מסחר, סימני שירות, פטנטים, סודות מסחריים או זכויות קניין וחוקים אחרים, לפי העניין. למעט באישור מפורש של החברה, אינך רשאי למכור, לרישיון, להשכיר, לשנות, להפיץ, להעתיק, לשכפל, להעביר, להציג בפומבי, לבצע בפומבי, לפרסם, להתאים, לערוך או ליצור עבודות נגזרות מחומר כזה. על אף האמור לעיל, אתה רשאי להשתמש בחומר כזה במהלך השימוש הרגיל, האישי והלא מסחרי שלך באתר.

8.2. אינך רשאי לאחזר באופן שיטתי נתונים או תוכן אחר מהאתר ליצירה או קומפילציה, באופן ישיר או עקיף, בהורדות בודדות או מרובות, אוסף, מסד נתונים, ספריה וכדומה, בין אם בשיטות ידניות, באמצעות 'בוטים ' אחרת. אינך רשאי להשתמש באף אחד מסימני המסחר של החברה כתווי מטא באתרים אחרים, חומרים כתובים או אחרת. אינך רשאי להציג שום חלק מהאתר במסגרת (או כל תוכן מהאתר באמצעות קישורים מקוונים) ללא הסכמת החברה מראש ובכתב.

  1. IX. ביטול עסקאות

9.1. משתמש רשאי לבטל את ההרשמה לאתר בהתאם להוראות חוק הגנת הצרכן, התשמ'א – 1981 והתקנות מכוחו וכפי שיעדכנו מעת לעת.

9.2. על הודעת הביטול להיעשות טלפונית לטלפון שמספרו 052-7924965 או על ידי משלוח לכתובת דוא'ל לכתובת bippyevent@gmail.com יש להקפיד לשלוח את המייל מאותו המייל אשר הוזן בתהליך ההרשמה. ולציין 4 ספרות אחרונות שבהם חויב כרטיס אשראי.

9.3. על הודעת הביטול לכלול המשתמש או שמו, שם משתמש וסיסמא שלו באתר. הביטול יכנס לתוקפו תוך 3 ימי עסקים ממסירת הודעת הביטול ( ובמקרה של הודעה אשר נשלחה בדואר רשום תוך 6 ימי עסקים ממועד המכתב למשלוח, אלא אם כן המשתמש נקב במועד ביטול מאוחר יותר בהודעת הביטול שהעביר לחברה

9.4. ביטול והחזר ניתן לבצע רק עבור התקופה האחרונה שחויבה על ידי האתר ושולמה על ידי המשתמש. במקרה זה, המשתמש אינו יכול לבצע ביטולים לתקופות שחויבו בעבר ושולמו . לדוגמא, אם המשתמש חויב בתקופה שבין 31 באוקטובר ל -30 בנובמבר ואז המשתמש הואשם בגין התקופה שבין 30 בנובמבר ל -31 בדצמבר, המשתמש יכול לבצע ביטול רק לתקופה שבין 30 בנובמבר. עד 31 בדצמבר.

9.5. כל הבקשות להחזר חייבות להישלח על ידי המשתמש עצמו או על ידי הנציג המשפטי של המשתמש.

9.6. כל בקשות להחזר חייבות להיעשות בכתב באמצעות דואר אלקטרוני והן צריכות להתקבל עד למועד הביטול שנקבע.

9.7. לא מתבצע החזר כספי למשתמשי האתר המנצלים לרעה ואינם מקפידים על תנאי השימוש באתר (אם משתמשים באתר בקשר להפצת דואר זבל), מדיניות הפרטיות של האתר, כל חוק ותקנה חלים / או לבצע הפרות מנהליות או פליליות.

9.8. אם חברותו של המשתמש הופסקה על פי סעיף III לתנאים וההגבלות, המשתמש אינו זכאי להחזר כל דמי מנוי שאינם בשימוש או בשימוש.

9.9. לא מתבצע החזר כספי למשתמשי האתר שדווחו על ידי משתמשים אחרים באתר ונפתחה בדיקה של פעילויות של משתמש כזה.

9.10. ההחזר מתבצע באותה צורה בה בוצע התשלום המקורי עבור השירותים.

  1. X. תשלום

10.1. החברות והשימוש באתר כרוכים בתשלום דמי מנוי חודשי מתחדש, כמפורט בסעיף 10.2.3 להלן, אשר יבוצע באמצעות כרטיס אשראי  תקף. ניתן להפסיק את המנוי בכל עת, שכן המנוי הינו לתקופה בלתי קצובה. סכום דמי המנוי בהתאם לאמור בהודעת החברה, אשר תישלח למנוי בסמוך לאחר קבלת התשלום הראשון מאת המנוי. מוסכם כי הן המנוי והן החברה רשאים לבטל את ההתקשרות לפי חוזה זה בהודעה מוקדמת של 30 יום או על פי דין וכמתואר בסעיף 9.1 לעיל.

10.2. התשלום עבור המנוי ייגבה גם במקרה שלא עשה המנוי שימוש באתר וכל עוד לא בחר להפסיק את המנוי בדרכים המפורטות בתקנון זה ובאתר.

10.2.1. לחברה הזכות להעניק למי ממשתמשי השירות, כולם או חלקם, הנחות או הטבות שונות לתקופת כאלה ואחרות בקשר עם תשלום דמי המנוי באתר. כל הטבה ו/או הנחה שתבחר החברה להעניק תהיה לפי שיקול דעתה הבלעדי של החברה ולמשך זמן כפי שתבחר החברה. אין בהענקת הטבות אלו., ככל שתהיינה וככל שתמשכנה, משום התחייבות להמשיך ולהעמיד הטבות אלו או משום התחייבות להעניק הטבות למשתמשים אחרים או נוספים ואין ללמוד מהן גזירה שווה ביחס למשתמשים ו או מקרים אחרים. החברה תיידע את המשתמשים בדבר ההטבה והתנאים הנלווים אליה וכן, תיידע את המשתמשים אודות סיום ההטבה, ככל שמדובר בהטבה שלא הוגבלה בזמן עם הינתנה.

10.2.2. המשתמש מסכים ומאשר לחברה לשלוח אליו חומר פרסומי והודעות, בין אם הוא משלם דמי חבר ובין אם לא, ומוסכם כי המשתמש זכאי לבחור בכל עת שלא לקבל הודעות ופרסומים על ידי מסירת הודעה בכתב או בדרך שבה שוגרה ההודעה. למען הסר ספק, משתמש שיבחר להפסיק לקבל חומר פרסומי, כל עוד הוא מנוי על שירותי האתר, ימשיך לקבל הודעות ועדכונים הקשורים לשימוש בשירותי החברה ואשר אינם מהווים חומר פרסומי.

10.2.3. דמי חבר:

10.2.3.1 דמי חבר עבור משתמשים שרכשו תמונה באירוע:

א. תמונה שנרכשה מאירוע תשלח במייל כקובץ מקורי בעלות החד פעמית, כפי שיפורט על ידי החברה, בעת רכישת התמונה. טרם אישור עסקת הרכישה, יוצגו בפני המשתמש תעריפי הרכישה, בהתאם לאיכות וגודל הקובץ שיבחר לרכוש. אישור העסקה על ידי המשתמש יהווה הסכמה לרכישה בתעריף שהוצג בפני המשתמש טרם ביצוע העסקה.

ב. משתמש שרכש תמונה באירוע ופתח אלבום ופרופיל, יחוייב בדמי מנוי עבור אחסון האלבום באתר, הכוללים גם שימוש מלא בכל שירותי האתר, לרבות הודעות צ׳אט, לייקים ותגובות. החודש הראשון יינתן במתנה ולא יחוייב בדמי מנוי.

ג. החל מהחודש השני, וככל שלא הודיע המשתמש על רצונו להפסיק את השירות, ייגבו דמי מנוי עבור האחסון ושירותי האתר, כאמור בסעיף 10.1 לעיל.

ד. תעריפי דמי החבר עבור משתמשים שרכשו תמונה באירוע:

⁃ אחסון תמונות עד 128 מ״ב: 59 ש״ח לחודש;

⁃ אחסון תמונות 128-256 מ״ב: 75 ש״ח לחודש.

10.2.3.2 דמי חבר עבור משתמשים שלא רכשו תמונה באירוע (להלן: ״משתמש צופה״):

דמי החבר עבור משתמש צופה לחודש אחד הינם 99 ש״ח לחודש, במנוי חודשי מתחדש, כמפורט בסעיף 10.1 לעיל.

  1. XI. שונות

11.1. המשתמש יהיה אחראי לשפות את החברה, מנהליה, דירקטורים שלה, עובדיה סוכניה וצדדים שלישיים, כנגד כל הפסד, נזק הוצאה ( לרבות שכר טרחת עו'ד ) שייגרמו לה, הנובעים או הקשורים לשימוש שלילי שלו באתר, לרבות, אך לא רק הפרה של תנאי תקנון או התנהגות לא נאותה.

11.2. בכל מקרה של מחלוקת, תהא לבית-המשפט הרלבנטי בתל אביב-יפו הסמכות הבלעדית לדון בה.